Chi phí liên quan đến vận chuyển hàng hóa phải cộng vào trị giá hàng nhập khẩu

Đó là trả lời của Tổng cục Hải quan trước thắc mắc của Công ty TNHH Abbaka Việt Nam về việc tính phí CIC (phụ phí chuyển vỏ container rỗng) và phí EBS (phụ phí xăng dầu) vào trị giá hàng nhập khẩu.

Chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hoá nhập khẩu đến cửa khẩu nhập đầu tiên là khoản phải cộng vào trị giá hàng NK. Ảnh minh họa.

Theo Tổng cục Hải quan, tại Điều 5 Thông tư 39/2015/TT-BTC có quy định: Trị giá hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được xác định bằng cách áp dụng tuần tự 6 phương pháp xác định trị giá hải quan.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 39/2015/TT-BTC thì các khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hàng NK nếu đáp ứng đủ các điều kiện: Do người mua thanh toán và chưa được tính trong trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán; Phải liên quan đến hàng hoá nhập khẩu; Có số liệu khách quan, định lượng được, phù hợp với các chứng từ có liên quan.

Và tại điểm g1 khoản 2 Điều 13 Thông tư 39/2015/TT-BTC đã quy định rõ: Chi phí vận tải và chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hoá NK đến cửa khẩu nhập đầu tiên là khoản phải cộng vào trị giá hàng nhập khẩu.

Với những quy định trên, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH Abbaka Việt Nam căn cứ vào hồ sơ thực tế hàng NK để khai báo và tính thuế theo đúng quy định.

Nguồn internet

< Trở lại